Duurzaam wonen en verkavelen

Duurzaam wonen en verkavelen

Betonstop in Zedelgem? Nu!

Open ruimte wordt steeds meer in beslag genomen: industrie, nieuwe woningen, wegen… stilaan is onze regio aan het dichtslibben en verstedelijken.
Groen Zedelgem wil een beleid dat stopt met het spelen van bouwpromotor. We willen géén verdere verkwisting van bestaande open ruimte. Verkavelingslocaties zoals “de lelie” (nieuwe woonverkaveling gelegen aan de rand van een natuurgebied en in watergevoelig gebied) en “de Colvijn” (nieuwe industriezone gelegen in landbouwgebied en grenzend aan woonwijken) krijgen van ons géén goedkeuring.
Groen Zedelgem kiest voluit voor het behouden van de nu nog bestaande open ruimte. Daarom wil het inzetten op een duurzaam verkavelingsbeleid Daarom willen wij voor elke aanvraag tot verkaveling de duurzaamheidstest inroepen: is er aantoonbare nood aan bijkomende nieuwe verkavelingen, zou de nieuwe verkaveling problemen geven qua waterhuishouding, zou de nieuwe verkaveling een nieuwe verkeersknoop teweegbrengen, wordt een groot stuk open ruimte bedreigd?, is bij de realisatie van de nieuwe verkaveling sprake van “inbreiding”?
Groen Zedelgem kiest er voor om nieuwe verkavelingen buiten de bebouwde kom een halt toe te roepen.
Groen Zedelgem kiest ervoor om nieuwe verkavelingen die een goedkeuring krijgen duurzame ecologische voorwaarden op te leggen: keuze voor nieuwe gedeelde woonvormen, keuze voor gedeelde ruimtes zoals gemeenschappelijke wasplaatsen, keuze voor wagenvrije wijken met parkeergelegenheid aan de rand of ondergronds, minimale verharding van de verbindingswegen, compacter wonen, minder verkeer in de wijk, wijkverwarming voor minder energieverbruik...
Groen Zedelgem kiest voor een beleid dat maximaal inzet op renovatie van oude woningen en herinrichten van bestaande oude bouwvallige ruimtes: bv door projecten waarbij bestaande grote woningen omgebouwd worden naar meergezinswoningen die bovendien energiezuiniger zijn extra premies te geven.
Groen Zedelgem wenst in te zetten op versterking van de dorpskernen:, dit heeft invloed op vele levensdomeinen. In het centrum van onze dorpen zorgen voor hogere woonkwaliteit: door de nabijheid kunnen meer verplaatsingen te voet of met de fiets afgelegd worden en zijn we minder afhankelijk van de auto. Het openbaar vervoer krijgt meer kansen. Door meer woongelegenheid te creëren in het centrum wordt de economische basis voor de lokale handelszaken versterkt. Door compacter te bouwen blijft er meer ruime voor publiek groen en is er meer sociaal contact. Door dichter bij elkaar te bouwen gaat er minder energie verloren en worden collectieve energienetten haalbaar en betaalbaar. Kleiner wonen, dichter bij elkaar, omgeven door groen en openbaar vervoer. Zo zien wij een nieuwe wijk in Zedelgem. Groen Zedelgem wil duurzaam wonen met een sociaal en ecologisch woonbeleid.
We beginnen met onze bestaande dorpskernen opnieuw echte leefkernen te maken. Wij belonen renovatie van oude karaktervolle woningen. We zetten in op ontmoetingspleinen en groene oases. Wij organiseren in vakantieperiodes tijdelijke speelstraten
Groen is tevens voorstander van kleinschalige sociale woningbouw die verspreid wordt over de verschillende wijken van de deelgemeenten. Wel vragen wij dat inplanting gebeurd in de buurt van diensten en openbaar vervoer, onderwijs en groen.
Groen Zedelgem wenst een ruimtebeleid dat inzet op:
  • sterke, gezellige, verkeersluwe woonkernen
  • winkelen, werken en ontspannen in eigen buurt
  • kwalitatieve openbare (ontmoeting)ruimte