Jongeren

Jongeren

Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Groen Zedelgem vindt het dan prioriteit dat zij alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We willen investeren in onze jeugd en willen daarom een opwaardering van de middelen voor het lokaal jeugdbeleid.

Groen Zedelgem wil kinderen en jongeren actief betrekken bij het beleid. Het is belangrijk om hen kansen te geven om op hun manier het beleid te beïnvloeden. In eerste instantie is het daarom nodig om informatie verstaanbaar en toegankelijk te maken voor jongeren. Het inspraakproces in belangrijk, niet enkel de uitkomst van de inspraak. Daartoe is het nodig dat het personeel van de gemeente beschikt over de nodige tijd, kennis en ervaring om met jongeren aan de slag te gaan. Wij bieden vorming aan aan alle medewerkers om over voldoende vaardigheden te beschikken om jeugdparticipatie op alle domeinen mogelijk te maken. We willen medewerkers die oog hebbe n voor jongeren van alle leeftijden, van alle geledingen, elk geloof, elke cultuur. Co-creatie en jeugdparticipatie komen er maar als er een stabiele samenwerking is tussen overheid, jongeren, scholen, jeugdwerkers.
Groen Zedelgem ziet een belangrijke taak voor de jeugddienst van de gemeente. Deze moet de motor zijn van echte jeugdparticipatie. In samenwerking met jeugdraad, jongerenorganisaties, jeugdbewegingen enz peilt de jeuddienst naar wat er leeft bij jongeren en ze zet trajecten op om jeugd te betrekken bij elk domein van het beleid. Het is een vereiste dat men hierbij oog heeft voor jongeren van alle geledingen, elk geloof, elke cultuur.
Groen Zedelgem vindt het belangrijk dat de strijd aangegaan wordt tegen kinderarmoede. In onze gemeente leven een aantal kinderen in omstandigheden die hun kansen beperken. We willen een gemeente waar een opvoedingsondersteuningsdienst actief is: ouders, kinderen en jongeren moeten er op vrijwillige en vrijblijvende basis terecht kunnen voor advies en hulp.
Groen Zedelgem wil dat elk kind dezelfde onderwijskansen krijgt. Daartoe willen wij een beleid dat met alle scholen in de gemeente een convenant afsluit om de armoede aan te pakken. De gemeente zelf zorgt voor structurele mogelijkheden tot ondersteuning bv door het toekennen van onderwijscheques.