Cultuur

Cultuur

Cultuur maakt iedereen en iedereen maakt cultuur. Onder dit motto zorgen wij dat iedereen kan deelnemen aan culturele evenementen.

We zorgen als gemeente voor een goed aanbod in elke deelgemeente. We zorgen voor een cultuurparticipatiefonds dat mensen uit kansengroepen toch de middelen geeft om te genieten van cultuur: bv door het aanbieden van gratis cultuurkaarten voor kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen. Een cultuurparticipatiefonds dat ook zelf initiatieven uitwerkt onder de vorm van gemeentelijke cultuurworkshops.
Wij stellen onze eigen burgers die op één of andere manier met kunst en cultuur bezig zijn in the picture! Méér dan eerst te kijken naar grote en gekende toneel- of muziekgezelschappen geven we er de voorkeur aan om optredens door Zedelgems talent te voorzien in onze cultuurkalender.
Wij zorgen voor goede en goedkope accommodatie voor onze burgers die repetitieruimte of atelierruimte nodig hebben! Wij stellen ruimte ter beschikking aan jonge mensen die met kunst bezig zijn en een atelier niet zelf kunnen betalen.
We zorgen er voor dat alle inwoners van Groot Zedelgem de mogelijkheid hebben om aan te sluiten bij een sportaanbod: we stimuleren hiertoe uiteraard privé-initiatieven maar organiseren ook zelf. We beperken ons hierbij niet tot 1 jaarlijks evenement maar zorgen voor bv een heus G-sport aanbod dat vanuit de gemeentelijke sportdienst wordt uitgebouwd.
De gemeente moet in de 1e plaats iedereen, personen en verenigingen die passen binnen de krijtlijnen van het cultuurbeleid in kaart brengen en peilen naar de noden zodat een meerjarenplan kan opgesteld worden dat daarop afgestemd is.
In staten en op pleinen zouden lokale kunstenaars meer ruimte moeten krijgen voor tijdelijke kunstprojecten: cultuur op straat brengen en zo bereikbaar maken voor iedereen.
Groen Zedelgem wil op regelmatige basis (bv tweejaarlijks) een cultuurmarkt organiseren waar alle spelers op deze markt kunnen aan deelnemen. Een cultuurmarkt als forum waar verenigingen hun programma kunnen in beeld brengen, leden kunnen werven en hun talenten in de kijker kunnen zetten.
Wij willen dat bij elke cultuurmanifestatie ook een milieutoets wordt uitgevoerd: is de milieu-impact geminimaliseerd(bv qua geluidsoverlast en afvalopruiming, vermijden van zwerfvuil, werken met recupereerbaar materiaal,…
Onze gemeente moet meer inspanningen doen om plaatselijke (kermis)comités te ondersteunen. De subsidiëring voor de vele evenementen in de deelgemeenten ligt nu te laag. De gemeente moet zorgen voor de nodige technische en financiële ondersteuning.