Duurzame energie

Duurzame energie

Een energieomslag in Zedelgem. Niet meer afhankelijk zijn van onze (falende) kerncentrales? Misschien een coöperatieve energiemaatschappij in het Brugse ommeland?In elk geval maken we de komende legislatuur werk van die energieomslag.

Energie besparen is prioriteit! De gemeente moet hierbij het goede voorbeeld geven. Minder energieverbruik en -verspilling in gemeentegebouwen moet de doelstelling zijn. Hiertoe wil Groen Zedelgem alle gemeentelijke gebouwen uitrusten met zonnepanelen. We willen dat er geïnvesteerd wordt in fotovoltaïsche panelen die de nodige elektriciteit opwekken en solarpanelen in combinatie met zonneboilers die alle gebouwen van sanitair warm water moeten voorzien. Voor iedere nieuwbouw moet een energiestudie uitgevoerd worden. Op die manier moet een duurzame enrgiemix ontstaan met zonne- en windenergie, geothermie en duurzame biomassa, ... Daarnaast moet steeds gekozen worden voor groene stroom. Dit zowel voor nieuwbouw als voor bestaande overheidsgebouwen. Op die manier beperken we onze CO2-uitstoot echt.
Energie besparen is prioriteit! Groen Zedelgem wil een beleid dat volop inzet op diepgaande renovatie van de huidige toestand van woningen: een gemeente die inzet op renovatie-advies en – begeleiding, die zelf initiatief neemt tot duurzame wijkrenovaties.
Zedelgem moet een windmolenplan uitwerken met locatiebepaling waar op termijn windturbines kunnen komen. Bij de realisatie van dergelijke parken moet ingezet worden op burgerparticipatie: uitbaters van windmolenparken moeten verplicht worden burgers mee te laten investeren en te laten delen in de opbrengst. Het beleid moet stimulerend werken voor burgercoöperatieven.
Laat het duidelijk zijn: Groen Zedelgem wil gezelschap voor die ene éénzame windmolen.
Groen Zedelgem wenst een beleid dat bij eventuele nieuw te bouwen verkavelingen normerend optreedt qua energieproductie: verwarmen met wijkverwarming, warmtepompen gekoppeld aan energiewarmtenetten. Groen gaat voor 100 % hernieuwbare energie tegen 2050. Heel wat studies bewijzen dat het kan. Maar dan moeten we vandaag de juiste keuzes maken. Groen Zedelgem wil niet vasthouden aan achterhaalde technologieën. Groen wil een echte energieomslag in het Zedelgem van 2018.