Standpunt Groen Zedelgem hoogspanningslijn Ventilius

31 Juli 2019

Standpunt Groen Zedelgem hoogspanningslijn Ventilius

Het project Ventilius wil de windenergie van over zee naar het binnenland transporteren.  Intussen is de informatieronde over dit project afgerond en konden bezwaarschriften ingediend worden. Net als in andere gemeenten is ook in Zedelgem heel wat protest tegenover de plannen van Ventilius, bij monde van de actiegroep "Deze streek staat onder hoge spanning, hier geen hoogspanning". Met Groen zijn wij uiteraard vragende partij om windenergie zo optimaal mogelijk te gebruiken. We vragen wel dat alle alternatieven onderzocht worden voor een veilig en duurzaam transport met een minimale impact op milieu en open ruimte.Hieronder lees je het uitgebreide standpunt van Groen-Zedelgem in dit dossier. 

Begin april werd door de gouverneur, de Vlaamse overheid en hoogspanningsnetbeheerder Elia de startnota van het Ventilus-project voorgesteld. De Vlaamse Regering heeft het licht op groen gezet voor de start van het planproces.
Men wil een hoogspanningskabel trekken om de groene stroom van windmolenparken op zee het binnenland in te voeren. Hiervoor moet een hoogspanningslijn komen van Zeebrugge naar Avelgem. Het gaat om een 380 000volts kabel ( ter vergelijking: het equivalent van 6 kerncentrales!!!).  Deze hoogspanning zou ook over Zedelgem komen.
Over Zedelgem plant men een bovengrondse hoogspanningslijn met nieuwe masten over en in de beschermde Moubekevallei. Ook het mooie natuurgebied Vloethemveld zou in de lijn liggen.
Elia en de overheid opteren voor een bovengrondse lijn vooral omwille van de lagere kostprijs. Maar wat dan met de risico’s voor de gezondheid van mens, dier en natuur?

Groen Zedelgem benadrukt dat we niks hebben tegen het uitgangspunt van project Ventilus. Het gaat om het binnenlands brengen van groene energie gewonnen uit windenergie op zee. Dit is een belangrijke en duurzame energiebron voor de toekomst. Om onafhankelijk te worden van oude fossiele energie zoals energie uit steenkool of van kerncentrales is dit project zeer belangrijk. Daarom ondersteunt Groen windmolenparken.
Waar we wél grote vragen bij hebben is de manier waarop men deze duurzame energie landinwaarts wil brengen. In het plan wordt immers gekozen voor bovengronds transport in Zedelgem, langs de Faliestraat en de Moubekevallei.
Groen Zedelgem heeft 20 jaar geleden al strijd geleverd om dit mooie landelijk stuk open ruimte te vrijwaren van hoogspanningsmasten. En nu komt dit opnieuw in beeld omdat het voor Elia de goedkoopste optie is. De bewoners van het gebied Faliestraat - Moubekevallei krijgen een visuele bezoedeling van hun omgeving. Bovendien is er heel wat angst, onzekerheid en vragen over de gevolgen van hoogspanning voor de veiligheid en de gezondheid van mens, dier en planten. In het plan wordt hier echter geen rekening mee gehouden.
Groen Zedelgem wil dat het voorzorgsprincipe gehanteerd wordt: als ook maar het geringste risico of twijfel bestaat dat deze hoogspanningsstraling gevaarlijk is voor mens en natuur, dan moet men opteren voor de veiligste oplossing. In dit geval lijkt dit het ondergronds brengen van de hoogspanning. De technologie is hiervoor aanwezig en wordt al toegepast.
Bovendien willen we dat de impact op het milieu zo klein mogelijk wordt gehouden. Het transport van duurzame energie van windmolens moet op een duurzame manier geregeld worden. Door een ondergronds tracé te kiezen dat de reeds bestaande grote mobiliteitsassen volgt (bv langs autostrade of spoorlijn) moet geen beschermd natuurgebied aangesneden worden. Een grotere kostprijs mag geen argument zijn om dit niet te doen. Energiebeheerders maken voldoende winst om die te investeren in gezonde en duurzame alternatieven voor mens en natuur.
Groen Zedelgem vraagt nadrukkelijk aan het bestuur van de gemeente om dit standpunt in het belang van de gezondheid van de bevolking te verdedigen.