Groenfractie vraagt een principestemming tot vermijden van kaalkap en behoud van bomenbestand...meerderheid weigert!

28 Februari 2019

Groenfractie vraagt een principestemming tot vermijden van kaalkap en behoud van bomenbestand...meerderheid weigert!

Op de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd onderstaande tekst ter stemming voorgelegd door Groen fractieleidster Martine De Meester! Een duidelijke keuze voor een groen beleid met zorg voor het bomenbestand!De meerderheid stemde tegen deze motie!Hieronder lees je de integrale motie.

“Algemene motie tot het vermijden van kaalkap in onze gemeente. De gemeente wil zich optimaal inzetten tot minstens het behoud van ons huidig bomenbestand en ijvert voor uitbreiding.” De gemeenteraad beslist tot een aantal algemene principes ivm boom- en bosbehoud op basis van het volgende:
Artikel 1.- de gemeenteraad beslist om met unanimiteit een motie te ondertekenen om kaalkap in de beboomde straten tegen te gaan. De gemeenteraad wil er alles aan doen om ons bomenbestand minstens op hetzelfde peil te houden, maar zal extra inspanning doen om het bomenbestand uit te breiden.
Artikel 2. de gemeenteraad is van mening dat in het algemeen belang van de volksgezondheid en een gezonde leefomgeving gezonde bomen moeten gespaard worden van kaalkap. Bomen hebben een bewezen impact op het zuiveren van lucht, vormen een natuurlijk windscherm, bieden schaduw, zorgen voor een goede grondwaterhuishouding, bieden afkoeling bij grote hitte…Gezonde bomen moeten te allen tijde gespaard blijven. Bij eventuele schade aan infrastructuur (zoals daar bv kunnen zijn: omhooggestoken tegels in het voetpad door boomwortels…) zal in eerste instantie bekeken worden om bomen-sparende maatregelen te nemen. Daartoe zal men steeds het advies inwinnen van neutrale experten ter zake. Daar waar men toch genoodzaakt is om over te gaan tot het rooien van bomen zal men bij het uitvoeren van herstelwerken overgaan tot heraanplant van minstens hetzelfde aantal bomen. Indien dit echt onmogelijk blijkt te zijn zal de gemeente op zoek gaan naar een plaats waar ter compensatie minstens hetzelfde aantal bomen kan aangeplant worden.
Artikel 3.- de gemeenteraad beslist om conform het Burgemeestersconvenant dat zij onderschreef op 3 juni 2015 en waardoor zij zich verbindt om tegen 2020 op ons grondgebied 20% minder CO2 uit te stoten op het grondgebied Zedelgem geen verdere kaalpluk van bomen en bossen toe te laten. De bestaande bossen en boomstraten zijn belangrijk in het behalen van de doelstellingen van het convenant en moeten dus behouden blijven. Indien er omwille van dringende herstellingen van nutsvoorzieningen toch moet overgegaan worden tot het kappen van bomen wordt gestreefd om dit minstens gelijkwaardig opnieuw aan te leggen.
Artikel 4: de gemeenteraad zal in goede verstandhouding samenwerken met bestaande organisaties zoals ANB(agentschap natuur en bos) en AWV(agentschap wegen en verkeer) en aansturen om onze bossen te laten leven. Gezonde bomen kappen onder het mom van verjonging gaat niet op! Gezonde bomen kappen om een nieuw, jonger bos aan te leggen brengt grote schade toe aan onze leefomgeving. De gemeente zal steeds ijveren voor bosbehoud.

Deze motie werd niet aanvaard door de meerderheidspartijen maar met Groen blijven wij strijden voor meer groen in de straat!!